پلی ژل SG200

کد محصول: POLYGEL SG200

 • دسته:

  ژل میکروسیلیس

 • توضیح کوتاه:

  محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص SiO2 بالا، دیسپرس کننده و فوق روان کننده ترکیبـی اصلاح شـده مـی باشـد

 • نوع بسته بندی:

  سایر

POLYGEL SG200 یک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص SiO2 بالا، دیسپرس کننده و فوق روان کننده ترکیبـی اصلاح شـده مـی باشـد کـه در واکنـش بـا محصـولات ضعیـف حاصل از هیدراتاسـیون سـیمان (آهـک آزاد) سـاختار منافـذ بتـن را اصلاح کـرده و بتنـی متراکـم تـر ارائه می دهد کـه مقاومت مکانیکی و دوام بتـن را بـالا بـرده و نفـوذ پذیـری را بشـدت کاهـش مـی دهد.


موارد کاربرد

 • آببنـدی حجمـی بتنهـای زیـر تـراز آب ماننـد پارکینگهـای زیـر زمینـی، دیوارهـای حائـل، پیهـا، چالـه آسانسـور و ...
 • تولیـد بتـن هـای پـر مقاومـت، توانمنـد و بتـن خودتراکـم (SCC)
 • آببندی انواع مخازن بتنی آب و فاضلاب و استخر ها 

ویژگی و مزایا

 • کاهش شدید نفوذپذیری بتن در برابر آب و سایر سیال ها
 • افزایـش مقاومـت مکانیکـی بتـن (فشـاری، خمشـی و سایشی)
 • افزایش مقاومت شیمیایی بتن
 • افزایش یکنواختی و جلوگیری از جداشدگی بتن تازه
 • مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب
 • قابلیت کاهش مصرف سیمان

استانداردها

بـا الزامـات اسـتانداردهای ASTM ،8-12390 EN C1202 و 122-1881 BS قابـل ارزیابـی مـی باشـد و مطابـق بـا اسـتاندارد C1240 ASTM مـی باشـد.


میزان و نحوه مصرف

وابسـته بـه شـرایط طـرح اختلاط بتـن یـا ملات سـیمانی بیـن 5 الـی 12 درصـد وزن مـواد سـیمانی مـی باشـد.

روش مصرف در بچینگ : بهتر است که ژل میکروسیلیس با بخش ثانویه آب اختلاط به بتن اضافه گردد.

روش مصـرف مسـتقیم در تـراک بتـن آمـاده : میـزان ژل میکروسـیلیس مـورد نیـاز بـه تـراک اضافـه شـده و بـه مـدت 5 تـا 7 دقیقـه کاملا بـا دور تنـد مخلـوط گـردد و سـپس بتـن تخلیـه شـود.


مشخصات فنی محصول

جهت مشاوره، استعلام قيمت و خريد با شماره زير در ارتباط باشيد.