پلی ژل SG500

کد محصول: POLYGEL SG500

 • دسته:

  ژل میکروسیلیس

 • توضیح کوتاه:

  محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص SiO2 بالا، دیسپرس کننده و ابر روان کننده ترکیبـی اصلاح شـده مـی باشـد

 • نوع بسته بندی:

  سایر

POLYGEL SG500  یک محصول حاوی پودر میکروسیلیس با خلوص SiO2 بالا، دیسپرس کننده و فوق روان کننده ترکیبی اصلاح شـده می باشد که در واکنش بـا محصولات ضعیف حاصل از هیدراتاسـیون سـیمان (آهک آزاد) ساختار منافذ بتن را اصلاح کـرده و بتنی متراکم تر ارائه می دهد که مقاومت مکانیکی و دوام بتـن را بالا برده و نفوذ پذیری را بشدت کاهش می دهد. در این ژل از ابر روان کننده پلی کربوکسیلات نیز استفاده می شود.


موارد کاربرد

 • آب بنـدی حجمـی بتن هـای زیـر تـراز آب ماننـد پارکینگهـای زیـر زمینـی، دیوارهـای حائـل، پی هـا، چالـه آسانسـور و ...
 • تولیـد بتـن هـای پـر مقاومـت، توانمنـد و بتـن خودتراکـم (SCC)
 • آببندی انواع مخازن بتنی آب و فاضلاب و استخر ها 

ویژگی و مزایا

 • کاهش شدید نفوذپذیری بتن در برابر آب و سایر سیال ها
 • افزایـش مقاومـت مکانیکـی بتـن (فشـاری، خمشـی و سایشی)
 • افزایش مقاومت شیمیایی بتن
 • افزایش یکنواختی و جلوگیری از جداشدگی بتن تازه
 • مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب
 • قابلیت کاهش مصرف سیمان

استانداردها

بـا الزامـات اسـتانداردهای ASTM ،8-12390 EN C1202 و 122-1881 BS قابـل ارزیابـی مـی باشـد و مطابـق بـا اسـتاندارد C1240 ASTM مـی باشـد.


میزان و نحوه مصرف

وابسـته بـه شـرایط طـرح اختلاط بتـن یـا ملات سـیمانی بیـن 3 الـی 7 درصـد وزن مـواد سـیمانی مـی باشـد.

روش مصرف در بچینگ : بهتر است که ژل میکروسیلیس با بخش ثانویه آب اختلاط به بتن اضافه گردد.

روش مصـرف مسـتقیم در تـراک بتـن آمـاده : میـزان ژل میکروسـیلیس مـورد نیـاز بـه تـراک اضافـه شـده و بـه مـدت 5 تـا 7 دقیقـه کاملا بـا دور تنـد مخلـوط گـردد و سـپس بتـن تخلیـه شـود.


مشخصات فنی محصول

جهت مشاوره، استعلام قيمت و خريد با شماره زير در ارتباط باشيد.